Privātuma politika

SIA „Centra zobārstniecības prakse” privātuma politika.

 

Jūsu privātums mums ir svarīgs. Mēs uzturam pārredzamu privātuma politiku, kurā ir

definēts kādā veidā un apmērā, kādam mērķim tiek apstrādāti jūsu personas dati un kādas ir jūsu

tiesības saistībā ar jūsu datu apstrādi. Jūsu datus apstrādā SIA „Centra zobārstniecības prakse"

(reģ.nr. 40103599665, juridiskā adrese: Mednieku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību

un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

 

Datu veidi un mērķis

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tiek apstrādāti Jūsu

identifikācijas dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un reģistrācijai.

Veselības dati ir īpašas kategorijas personas dati, kurus mēs apstrādājam, sniedzot veselības

aprūpes pakalpojumus. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām mums ir pienākums apstrādāt Jūs

identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un

ārstēšanas metodes, kā arī aktualizēt medicīnisku dokumentāciju.

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes

pakalpojumus, kā arī izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus. Atsevišķos gadījumos

mēs varam veikt datu apstrādi, lai nodrošinātu mūsu un trešo personu leģitīmās intereses.

 

Datu apstrādes termiņš

Veselības dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Ilgāks personas

datu uzglabāšanas laiks ir saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas mums jāievēro

vai, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

 

 

No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

 

Jūsu personas datus mēs saņemam no Jums pirms pakalpojuma sniegšanas (pierakstoties uz

pakalpojumu) un pakalpojuma sniegšanas laikā.

 

 

Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs nododam Jūsu personas datus?

 

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu personas datus vai pakalpojumu sniegšanas un līguma

darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot, ja personu datu apmaiņa var būt nepieciešama

atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis un likumīgs pamats.

 

Jūsu personas dati pieejami tikai tiem darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu

veikšanai. Par izpaušanu netiek uzskatīta personas datu nodošana pakalpojumu sniedzējiem, kas

ir personas datu apstrādātāji.

 

Jūsu personas dati var tikt nodoti apdrošināšanas sabiedrībai, ar kuru tiek noslēgts apdrošināšanas

līgums. Apdrošināšanas sabiedrībai ir pieeja informācijai par apdrošināšanas polisi, ciktāl tas ir

nepieciešams no polises izrietošu apdrošināšanas sabiedrības pienākumu izpildei. Šī datu

nodošana var notikt tikai ar Jūsu piekrišanu.

 

Personu dati tiek nodoti Nacionālajam veselības dienestam kā vienotās veselības nozares

elektroniskās informācijas sistēmas pārzinim saskaņā ar normatīvajiem aktiem tajos noteiktajā

apmērā un kārtībā. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas

valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju

tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 

 

Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

 

Datu apstrādes ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā. Fiziska dokumentu apstrāde notiek Rīgā, Elizabetes iela 31A-

2. Elektroniska datu apstrāde notiek tikai Latvijas teritorijā, speciālo datu apstrādes centros.

Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

 

Datu drošība

SIA „Centra zobārstniecības prakse" veic saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu

pareizību, precizitāti, kā arī nodrošina datu drošību. Šiem mērķiem tiek izmantotas dažādas

mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos. Mūsu serveri un datubāzes

atbilst medicīnas nozares standarta drošības prasībām. Tiek veikti tehniski drošības pasākumi

(ugunsdzēsības signalizācijas, drošības signalizācijas, nodrošināta fiziska aizsardzība u.tml.)

personas datu drošības nodrošināšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti

ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo

regulējumu. Mēs centīsimies novērst, lai netiktu radīti nekādi datu zudumi, noplūde, ļaunprātīga to

izmantošana, nesankcionēta atklāšana, izmaiņas datos vai iznīcināšana.

 

 

Personas (Jūsu) tiesības atbilstoši datu aizsardzības normatīviem aktiem

 

Jums ir tiesības:

- pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

- iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām

interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu

saņemšanai vai dalībai aptaujās;

- prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz

piekrišanu un Jūs to atsaucat. Šādu tiesību Jums nav, ja personas dati, kuru dzēšana tiek

pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai datu

apstrādes pienākums izriet no normatīvajiem aktiem;

- ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem,

piemēram, laikā, kad mēs izvērtējam, vai Jums ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

- saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un, ja apstrādājam, tad arī

piekļūt tiem;

- atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

- saņemt savus personas datus, ko esat snieguši un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz

piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem

formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt

viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu,

taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus,

pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos

gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

 

 

Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

 

Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības, vai arī Jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, Jūs

varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu centrazobarstnieciba@gmail.com. Mēs izskatīsim

Jūsu prasību atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu

saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA „Centra zobārstniecības prakse"; kā medicīnas iestādes.

 

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem, vai mēs, Jūsuprāt, neveicam

nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas

Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 

 

Politikas spēkā esība un grozījumi

 

Šī politika ir spēkā no 2019. gada 1. jūnija. Ja tiks mainīta politika, tās atjauninātā versija tiks

publiskota mūsu mājaslapā www. centrazobarstnieciba.lv/#privatuma-politika, kā arī, izmantojot

Jūsu norādīto kontaktinformāciju, mēs Jūs informēsim par izmaiņām, aicinot ar tām iepazīties.

 

25445556

centrazobarstnieciba@gmail.com